Tác giả :
Tại Hội nghị lần này, Đoàn Chủ tich TLĐ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình, dự thảo các nội dung: Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐVN (khóa XI) về công tác tài chính Công đoàn trong tình hình mới; Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong tổ chức Công đoàn theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ của BCH TLĐ (khóa X) về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch TLĐ (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức Công đoàn; Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” 2006-2015 và kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết; Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch TLĐ về “Đẩy mạnh hoạt động khoa học của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”; Quy định quản lý hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam; Báo cáo sơ kết 5 năm (2010-2015) thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch TLĐ ngày 24/9/2010 về “Tăng cường hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác quốc tế của Công đoàn Việt Nam”.

Về dự thảo Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI về công tác tài chính CĐ, Đoàn Chủ tịch cho rằng, trong những năm qua, các cấp CĐ đã chú trọng chỉ đạo, đôn đốc thu kinh phí và đoàn phí CĐ. TLĐ đã bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi quy định về tài chính CĐ đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp. Việc phân phối kinh phí theo hướng tăng dần cho CĐCS và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở. Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ (khóa VIII) về công tác tài chính CĐ đã thực hiện 15 năm, đến nay, với nhiều chính sách đã thay đổi và Luật Công đoàn năm 2012 đã thực thi do đó cần có Nghị quyết mới.

Thảo luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính cho rằng, nghị quyết đang thiếu những giải pháp trong việc thu kinh phí CĐ và đề nghị cần lưu ý đến việc CĐ phối hợp với cơ quan thuế tiến hành thanh, kiểm tra việc nộp kinh phí CĐ và bổ sung nội dung CĐ phối hợp với cơ quan thanh tra cũng như tiến hành các vụ kiện để đòi kinh phí CĐ; bên cạnh việc tăng cường chi kinh phí CĐ cho cơ sở đồng thời phải có kỷ luật chặt chẽ...

Góp ý Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-BCH ngày 29.1.2011 của BCH Tổng LĐLĐVN (khóa X) về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18.8.2010 của BCH Tổng LĐLĐVN khóa X về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ” Phó Chủ tịch TLĐ Mai Đức Chính đề nghị nghị quyết cần đi vào những nội dung thiết thực đối với nữ CNLĐ như sức khỏe sinh sản, các vấn đề tiền hôn nhân; nhà trẻ mẫu giáo…, tránh thiên về những hoạt động bề nổi.

Về định hướng tinh giản biên chế trong hệ thống CĐ; đề án luân chuyển cán bộ, ĐCT nhất trí, việc kiện toàn, sắp xếp,  tinh giản biên chế và luân chuyển cán bộ là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp CĐ. Các ủy viên ĐCT cũng thảo luận, cho nhiều ý kiến về độ tuổi thực hiện tinh giản, luân chuyển, vấn đề kỉ luật cán bộ không chấp hành luân chuyển…

Về 10 năm thực hiện Chương trình nhà ở “Mái ấm CĐ”, dự thảo báo cáo nhận định: Tuy sự hỗ trợ của “Mái ấm CĐ” không lớn nhưng đã tạo ra động lực, thu hút mọi cá nhân, tổ chức và các nguồn lực trong xã hội. Chương trình đã hỗ trợ, cải thiện điều kiện về nhà ở của các gia đình CNVCLĐ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sốn. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, hỗ trợ đoàn viên CNVCLĐ khó khăn, thực hiện trách nhiệm đồng thời nâng cao vai trò của tổ chức CĐ… Thảo luận về nội dung này, một số ủy viên ĐCT đề nghị tăng mức hỗ trợ xây dựng “Mái ấm CĐ”; mở rộng đối tượng hỗ trợ “Mái ấm CĐ” tới những NLĐ không có đất, không có nhà…

Đoàn Chủ tịch cũng đã thảo luận, cho nhiều ý kiến vào dự thảo “Quy định quản lý hoạt động đối ngoại của CĐVN”; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch TLĐ về tăng cường hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác quốc tế của CĐVN” và dự thảo Nghị quyết của ĐCT TLĐ về đẩy mạnh hoạt động khoa học của tổ chức CĐ trong thời kỳ CNH, HĐC và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng giao Thường trực Đoàn Chủ tịch trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện, báo cáo BCH Tổng LĐLĐVN.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 37 221 223 - Số nội bộ: 8448 / 8449
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 6,829

Tổng truy cập:81,385